Technik požiarnej ochrany

Služby technika PO (požiarnej ochrany)

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
  • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov. 

... CENA DOHODOU.